Arkitektur för mobila lösningar

Arkitekturer för mobila lösningar

Vid utveckling av mobila lösningar finns ett antal utmaningar som inte finns vid traditionell utveckling. Dessa utmaningar är desamma oberoende av vilken arkitektur (Android, iOS, hybrid, web-apper, etc.) som lösningen utvecklas i. Här diskuteras kortfattat dessa utmaningar och ett exempel på en app som utvecklats för ett logistikföretag presenteras.

Utveckling av mobila lösningar är annorlunda

Den extremt höga taken som nya modeller och versioner av operativsystem (Android, iOS, Windows Phone m.fl.) släpps i gör utveckling av mobila lösningar till ett rörligt mål. Även om operativsystemen har standardiserade API:er finns det skillnader som utvecklare ibland måste ta hänsyn till. Det händer också att det finns skillnader i olika regioner för samma modell, t.ex. buggar i lokaliseringslogiken (vilket kan orsaka problem vid off-shore utveckling).

En annan utmaning är att en utvecklare inte kan utgå från att nätverket alltid är tillgängligt. Lösningar måste känna av om nätverket är tillgängligt och göra anrop mot servern vid rätt tillfälle. Ofta krävs någon form av lokal lagring av data för att lösningen ska gå att använda när nätverket inte är tillgängligt.

Varierande skärmstorlek och upplösning mellan telefoner måste också hanteras för att användarupplevelsen inte ska påverkas. Det extra skärmutrymme som en modell med 6" skärm har jämfört med en modell med 3,5" bör utnyttjas för att för att optimera upplevelsen. För att en app ska fungera på läsplattor krävs också vissa anpassningar.

Design av användargränssnitt för mobila lösningar skiljer sig delvis från traditionella användargränssnitt. Den begränsade skärmstorleken gör att gränssnittet måste vara enkelt att använda vilket kräver en bra design av menyerna och dialogerna. Användaren av en mobila app är ofta i rörelse och gör flera saker samtidigt. Detta ställer också extra höga krav på att användargränssnittet är intuitivt och enkelt.

Slutligen innehåller moderna mobiltelefoner kamera, bluetooth, GPS och en mängd sensorer. Mobilen är också ofta en personlig informationscentral som användaren litar på. Här finns information som kontakter, kalendrar etc. som bör utnyttjas. En användare ska inte behöva mata in information som redan finns tillgänglig i telefonen eller via en sensor.

Dessa aspekter måste en utvecklare av mobila lösningar ta hänsyn till. Om utvecklingen görs native för Android, iOS, Windows Phone, med sk. hybrid-ramverk eller kanske som en web-applikation anpassad för mobila browsers gör liten skillnad.

Mobil app för inspektioner och skaderapporter

Ett logistikföretaget vars transporter är outsourcade hade problem med att trailers ofta skadas under transporterna. Kostnaden för dessa skador ska transportörerna stå för och de ska också rapportera de skador de orsakar. Benägenheten att rapportera skador med den tidigare, pappersbaserade processen, var dock låg.

En ny process designades där transportörerna inspekterar trailern innan de tar över den. Inspektionen rapporteras i en mobil app där alla existerande skador finns tillgängliga. Hittar transportören en ny skada ska denna rapporteras med hjälp av appen. Foton på skadas läggs också in i skaderapporten. I en portal kan logistikföretaget se alla inspektioner och skaderapporter. Om en transportör inte rapporterar en skada de orsakat kommer nästa transportör att göra detta. Skaderapportern ligger sedan till grund för de krav på kostnadstäckning för reparationer som logistikföretaget ställer mot sina transportörer.

Den mobila appen utvecklades i Apache Cordova. Detta gör det möjligt att kompilera för en mängd plattformar. Appen som utvecklades här finns publicerad på Apple Store och Google Play. Backend utvecklades i PHP och MySQL och lösningen är hostad i Amazon's molntjänst. Bilder lagras i Amazons S3-tjänst. En del i designen är att lastbalanserare, applikations-server samt back-end tjänster som mail-server, cache-server, loggning mm. är uppsatt i docker. Detta gör det enkelt och billigt att sätta upp utvecklings-, test- och utbildningsmiljöer som är i stort sett identiska med produktionsmiljön.